Souhlas s obchodními nabídkami

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Control Check s.r.o. se sídlem Emy Destinnové 869, Velké Přílepy 252 64 (dále jen „správce“) v rozsahu mé jméno a příjmení, název firmy, email a telefon, za účelem zasílání obchodních nabídek, nejvýše však 3 roky ode dne odeslání kontaktního formuláře.
Jsem si vědom toho, že souhlas s uchováváním a se zpracováváním údajů udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Control Check s.r.o. učiněno písemně. Byl jsem poučen, že po celou dobu zpracování osobních údajů mám k těmto údajům přístup a že v případě pochybnosti o jejich správnosti či úplnosti mám právo na vysvětlení, právo na opravu těchto údajů nebo jejich výmaz a že další podrobnosti o ochraně mých osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.