Pravidla ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Control Check s.r.o., se sídlem Emy Destinnové 869, Velké Přílepy 252 64, IČ: 09273646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333617 (dále jen „Control Check“)
Control Check je správcem Vašich osobních údajů, a proto respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naši webovou stránku nebo pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou.
Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přístup k ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za velmi zásadní a věnujeme jí proto velkou pozornost.

Můžete si tedy být jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře odpovídající vysoké technické úrovni.
Abyste plně porozuměli tomu, jakým způsobem Vaše osobní údaje chráníme, doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme tyto zásady:

 1. Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 2. Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny (například v případě, že bychom Vaše osobní údaje uchovávali na datových úložištích – cloudech – mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor). Spadá sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 3. Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
 4. Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 5. Zásada přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
 6. Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány (například po dobu, na kterou byl udělen marketingový souhlas, pokud nebyl před uplynutím této doby odvolán). Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
 7. Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů pro ochranu Vašich osobních údajů přijímáme četná technická i organizační opatření. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze vybraní zaměstnanci.
 8. Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.
 1. Rozsah a souhlas s těmito Pravidly ochrany osobních údajů
 2. Tato Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které o Vás sbíráme zejména za účelem nabízení výrobků a služeb.
  Použitím naší webové stránky souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek.
  Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. O provedených změnách souvisejících s Pravidly zpracování Vašich osobních údajů Vás Control Check bude informovat prostřednictvím Vámi poskytnuté e-mailové adresy.

 3. Osobní údaje sbírané společností Control Check
 4. Control Check shromažďuje Vaše osobní údaje v rozsahu:

  • Vaše jméno a příjmení,
  • pracovní pozice,
  • název a sídlo firmy,
  • email a telefon.
  • Přičemž v tomto výčtu je uveden jejich maximální rozsah. Tyto informace jsou shromažďovány a používány za účelem definovaným v článku 3 níže.
   Během návštěvy naší webové stránky můžeme shromažďovat tyto informace:

  • typ prohlížeče, který používáte,
  • stránky, které jste na našem webu navštívili,
  • operační systém,
  • vaše IP adresa nebo zkrácená IP adresa,
  • uživatelské chování (např. pohyby myší, klikání, trvání relace atd.).

  Tyto informace jsou především shromažďovány a používány anonymním nebo pseudonymním způsobem. Tyto informace využíváme k analýze trendů, ke správě a inovaci webové stránky a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby. Tyto informace předáváme pouze poskytovatelům podpory interních funkcí webové stránky podle článku 5 níže.

 5. Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje
 6. Control Check shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech. Control Check použije Vaše údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

 1. Online poptávky/objednávky – zpracování a poslání odpovědi na Vaši poptávku/objednávku.
 2. Servis pro zákazníky – poskytnutí služeb zákazníkům, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim přístrojům. Servis pro zákazníky může využívat různé formy komunikace jako je email, dopis, telefon, vzdálená správa nebo online chat.
 3. Marketingová komunikace – poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto informace mohou být sdíleny přes emaily nebo online reklamu.
 4. Personalizace webové stránky – zlepšení a personalizace zkušeností na webové stránce použitím údajů z přihlašovacích informací, informací o počítači a/nebo informací o předchozím použití webových stránek.
 1. Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a proč
 2. Control Check nebude sdílet Vaše osobní informace s žádnou třetí osobou, která je hodlá použít pro účely přímého marketingu.
  Control Check může sdílet Vaše osobní informace pouze v situacích upravených těmito Pravidly nebo v situacích, kdy to vyžaduje nebo umožňuje zákon.

 3. Poskytovatelé služeb pro zajištění podpory webové stránky
 4. Můžeme používat třetí osoby, jako jsou poskytovatelé podpory interních funkcí webové stránky, kteří nám pomáhají se správou webové stránky nebo jejími funkcemi, programy a propagačními akcemi. Tyto třetí osoby mohou zpracovávat Vaše údaje pouze v rozsahu těchto služeb.

 5. Vaše práva
 1. Právo na odhlášení z marketingové komunikace
 2. Máte právo na odhlášení z marketingové komunikace, které můžete využít následujícím způsobem:

  • následováním pokynů příslušné marketingové komunikace, nebo
  • kontaktováním Control Check na emailové adrese: controlcheck@controlcheck.cz.

  Pokud se odhlásíte z marketingové komunikace, můžete přesto dostávat administrativní komunikaci z Control Check, jako například potvrzení objednávky či technickou podporu.

 3. Právo na přístup a opravu
 4. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci Vaší registrace na webové stránce. Pokud tak chcete učinit, prosím kontaktujte nás v souladu s článkem 9.

 5. Právo na výmaz osobních údajů
 6. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení.
 7. Právo na omezení zpracování osobních údajů
 8. Máte právo na to, aby Control Check omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

  • namítáte nesprávnost Vašich osobních údajů,
  • zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné,
  • Control Check už nepotřebuje poskytnuté osobní údaje, ale potřebujete je na uplatnění právního nároku nebo
  • vznášíte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
 9. Právo na přenositelnost osobních údajů
 10. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli Control Check, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ZOOÚ a zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

 11. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 12. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z následujících důvodů:

  • proti zpracování, které je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Control Check pověřen,
  • proti zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Control Check či třetí osoby, jakož i
  • proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, ve kterém s přímým marketingem souvisí.
 13. Právo na odmítnutí automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování
 14. Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás dotýkají anebo Vás podobně významně ovlivňují. Naproti tomu automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Control Check, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu.

 1. Bezpečnost údajů
 2. Control Check ve smyslu ZOOÚ přijalo vhodná technická a organizační opatření na zabezpečení a prokázání toho, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se ZOOÚ. Uvedená opatření je Control Check povinno podle potřeby aktualizovat.
  Shromažďujeme Vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí, které je přístupné zaměstnancům Control Check na principu nutnosti. Dodržujeme v tomto smyslu všeobecně uznávané průmyslové standardy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití či zveřejnění. Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které sdílíte veřejně.

 3. Lhůta pro uchování dat
 4. Control Check bude uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných předpisů, nejvýše však po dobu 3 let ode dne odeslání kontaktního formuláře na naší webové stránce nebo od přijetí Vašeho emailu, není-li zákonem vyžadována delší lhůta pro archivaci Vašich osobních údajů.

 5. Jak nás kontaktovat
 6. Control Check je správce Vašich osobních údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Pravidel. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Pravidel ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na Control Check s.r.o., Suchdolské nám. 746/12, 165 00 Praha 6, nebo pošlete elektronickou zprávu na controlcheck@controlcheck.cz anebo zavolejte na + 420 774 579 400 v pracovních dnech v době 8-16 hodin

Aktualizováno: 16.4. 2020